№ 18 (1153)
5 июня 2017 г.

Экономическая газета Армении
Armenian Business Newspaper

Иран начинает пробный экспорт газа в Грузию через Армению Иран заключил пробное соглашение об экспорте газа в Грузию через территорию Армении. Об этом сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане по итогам...
До 10 августа будет прекращена подача газа в Армению Газотранспортная компания Грузии официально оповестила компанию "Газпром Армения" о временном прекращении подачи российского природного газа в...
ru am en

Пресс-релизы

13:01 09.10.2015
Вернуться назад

Կազմակերպվում է շահառուների հետ հանդիպում


Սույնով հայտնում ենք, որ «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) Թեղուտի լեռնա­հարս­տա­ցու­ցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբ­դե­նա­յին հանքավայրի շա­հա­գործ­ման ծրագրի շահառուների ներգ­րավ­ման պլանի շրջանակներում կազ­մակերպում է հան­դի­պում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների (որոնց ներ­կայա­ցուցիչները կարող են Ընկերությունը դիտար­կել որպես իրենց հնարավոր գործատու) մշտա­կան և ժամանակավոր ազ­գա­բնակ­չու­թյան, գյուղապետարանների և քաղա­քա­պե­տա­րան­նե­րի, Լոռու մարզ­պե­տա­րանի ներ­կա­յա­ցուցիչների, Ընկերության աշխատողների, Ընկերության գործունեության տարածքում հայտնված անշարժ գույքի միավորների նախկին սեփա­կա­նա­տե­րե­րի, հայաս­տան­յան և մի­ջազ­գա­յին բնա­պահ­պա­նական հասարակական կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի, բնապահ­պա­նու­­թյան ոլոր­տի գի­տա­հե­տա­զո­տա­կան հաստա­տու­թյուն­նե­րի ներկայա­ցուցիչ­նե­րի, բնապահպանության մասնա­գետ­ների, հա­սա­­րակական ակտի­վիստ­ների, ԶԼՄ ներկա­յա­ցու­ցիչների, պատ­մու­թյան և մշա­կույ­թի հուշարձանների ուսում­նասիրության և պահպա­նու­թյան ոլոր­­տում գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լող անձանց և կազմա­կեր­­պու­թյունների ներկայացուցիչների, Հայ Առաքելական Եկեղեցու ներ­­­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ:

Հանդիպումը տեղի կունենա 2015 թ. հոկտեմբերի 20-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու մար­­զի Շնող գյու­ղի մշակույթի տան դահլիճում:

Հանդիպման օրակարգում հետևյալ հարցերն են՝

  1. Շահառուների հետ հանդիպումների շրջանակներում բարձրացված հարցերի լուծման ուղղությամբ գործողությունները
  2. Շահառուների ներգրավման պլանի չորրորդ խմբագրության նախագիծը
  3. Սոցիալ-առողջապահական ազդեցության գնահատման հանրամատչելի սեղմագիրը
  4. Այլ հարցեր:

Ընկերության՝ ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով գրա­սենյակում, Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանում, Թեղուտ և Շնող գյու­ղերի գյուղապետարաններում 2015 թ. հոկտեմբերի 5-ից նոյեմբերի 5-ը կբացվեն գրան­ցա­մա­տյաններ, որոնցում շա­հա­ռուները կարող են գրառել մեկ­նա­բա­նու­թյուններ, առա­ջար­կու­թյուն­նե­ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրու­թյուն­ներ՝ հան­դիպ­ման օրա­կարգում ներառված հար­ցե­րի վերաբերյալ: Օրակարգում ներառված և այլ հարցերի վերաբերյալ հա­ղոր­­դագրություններ կարող եք ուղարկել նաև էլ. փոստով՝ pr@vallex.com հասցեով:

Ընկերությունն ակնկալում է շահառուների ակտիվ և կառուցողական մաս­նակ­ցու­թյուն:

Մանրամասների համար այցելել   www.vm.am

 


Оставить комментарий
Ваше имя*
Ваш комментарий*
Введите символы с картинки:*

Курсы валют

=481.93 AMD
=569.16 AMD
=8.37 AMD
=633.83 AMD
=193.94 AMD
Смотреть все
Скрыть
Ереван °C°C


Архив опросов


Бизнес-предложения от зарубежных компаний

Перечень крупнейших налогоплательщиков Армении

Справочная информация

Все банки и кредитные организации Городские службы On-line табло аэропорта "Звартноц" Курьерские службы Гостиницы Регионы Армении Правительство Армении Законодательство Армении Законодательство СНГ